Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Pileforeningen

Lørdag d. 10. august 2019 kl. 17.00

i Fællestelt på Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, 6630 Rødding


Dagsorden: 
1.         Valg af dirigent og referent
2.         Formandens beretning
3.         Fremlæggelse af revideret regnskab
4.         Nyt fra udvalg
5.         Behandling af aktuelle emner og indkomne forslag
6.         Fastsættelse af næste års kontingent
7.         Valg af bestyrelse*), revisorer og suppleanter
8.         Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingen.

Punkter til eventuelt kan fremlægges på Generalforsamlingen under pkt. 1.

 

 

*) Valg til bestyrelse:

På valg i år til bestyrelse, er; 

Susanne Friis Madsen - modtager ikke genvalg

Katja Kreiner - modtager genvalg

VAKANT – (Myrna Sandholt Therkildsen er udtrådt november 2018)

 

På valg i år som suppleant, er; 

Emma Kofod, - modtager genvalg

Katrine Lindhardtsen, - modtager genvalg

 

På valg som revisor for 2 år, er;

Begge revisorer blev valgt ved GF i 2018.

 

På valg som revisorsuppleant for 1 år, er;

Else Marie Pedersen – modtager genvalg

 

 

Generalforsamling 2018

Nederst på siden finder du referat fra sidste års Generalforsamling (2018)